Bedrijfsfilm
telefoon nummer

06-55 807 796

info@dinerendoen.nl

Enkele zakelijke klanten van Diner en Doen

Bedrijfsuitje Groningen Ikea
Bedrijfsuitje Enschede Rabobank
Bedrijfsuitje Deventer JPR Advocaten
Bedrijfsuitje Deventer Saxion
Bedrijfsuitje gemeente Deventer
Bedrijfsuitje Enschede Carint
Bedrijfsuitje Deventer Raster
Bedrijfsuitje Groningen Belastingdienst
Bedrijfsuitje Enschede ING
Bedrijfsuitje Deventer Kinki
Bedrijfsuitje Groningen nvwb
Bedrijfsuitje Groningen Tiade
Bedrijfsuitje gemeente Ede
Bedrijfsuitje Deventer Trajectum
Bedrijfsuitje Deventer Carinova
Bedrijfsuitje Enschede Poppetjes
Bedrijfsuitje Deventer Excilent
Bedrijfsuitje Groningen Slachtofferhulp Nederland
Bedrijfsuitje Deventer El Popo
Bedrijfsuitje Deventer Stichting de Parabool
Bedrijfsuitje Deventer Domus
Bedrijfsuitje Deventer Jeugd Act
Bedrijfsuitje Enschede Beter Horen
Bedrijfsuitje Deventer Cargill
Bedrijfsuitje Deventer Eno
Bedrijfsuitje Groningen Rijkswaterstaat
Bedrijfsuitje Enschede Attendiz
Bedrijfsuitje Groningen Kluwer
Bedrijfsuitje Enschede Domijn
Bedrijfsuitje Enschede Unit4
Bedrijfsuitje Groningen UMCG
Bedrijfsuitje Groningen workshop InGoedeBanen
Bedrijfsuitje Groningen Team4
Bedrijfsuitje Deventer Geofox Lexmond
Bedrijfsuitje Groningen Rijksoverheid
Bedrijfsuitje Groningen Niestern Sander
Bedrijfsuitje Deventer Ardagh Group
Bedrijfsuitjes Den Bosch Hokofarm
Bedrijfsuitjes Brandweer

Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Deze zijn tevens hier als pdf te downloaden.


ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDEMAN PRODUCTIONS V.O.F.

Artikel 1    Begrippen

Activiteit
Een door HP of in opdracht van HP verzorgd evenement, zoals een workshop, proeverij, sportieve of creatieve bezigheid, diner of lunch.
Deelnemers
De door Opdrachtgever opgegeven personen die aan de Activiteit mogen deelnemen.
Derde
Een door HP ingeschakelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, die in op-dracht van HP een Activiteit verzorgd.
HP
De vennootschap onder firma Huurdeman Productions v.o.f.
Locatie
Het door HP met Opdrachtgever overeengekomen verzameladres, vanaf waar de Deelnemers naar de Activiteit zullen worden vervoerd of begeleid.
Opdrachtgever
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die HP de opdracht geeft een Activi-teit te organiseren en te verzorgen.
Overeenkomst
De overeenkomst van opdracht tussen HP en Opdrachtgever.

Artikel 2    Algemeen

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen, aanbiedingen, op-drachten en overeenkomsten waarbij HP goederen en/of diensten levert aan de Opdrachtge-ver.
2.2    HP wijst toepasselijkheid van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voor-waarden uitdrukkelijk van de hand. Alleen de algemene voorwaarden van HP zijn van toepas-sing.
2.3    Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met HP zijn overeengekomen.
2.4    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Bovendien dient een zodanig bepaling te worden omgezet in een bepaling met zo veel mogelijk dezelfde strekking.
2.5    HP heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aan-zien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van het hierna bepaalde: wijzi-gingen die gevolgen hebben voor de Opdrachtgever waarmee reeds een overeenkomst is ge-sloten, worden tijdig op de daarvoor geëigende wijze bekend gemaakt. Zij treden 30 dagen na de bekendmaking, of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld in werking, tenzij de Opdrachtgever binnen deze termijn kenbaar maakt de wijziging niet te accepteren

Artikel 3    Aanbiedingen, bestellingen en bevestigingen

3.1    Aanbiedingen en offertes van HP zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.
3.2    De toepasselijkheid van artikel 6:219 BW wordt uitgesloten.
3.3    Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, prijzen of andere indicaties welke HP verstrekt in catalogi, circulaires, geautomatiseerde gegevensbestanden, prospectussen, prijscouranten, aanbiedingen, instructieboekjes e.d. binden HP niet.

Artikel 4    Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1    De Overeenkomst komt pas tot stand nadat Opdrachtgever de door HP opgestelde Overeen-komst heeft ondertekend en deze ondertekende Overeenkomst door HP is ontvangen.
4.2    Aanvullingen op en/of wijzigingen van een Overeenkomst zijn alleen van kracht voor zover deze door een bevoegde vertegenwoordiger van HP schriftelijk zijn bevestigd.
4.3    Voorzover Opdrachtgever enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft, in de ver-wachting dat een Overeenkomst tot stand zal komen of de veronderstelling dat een overeen-komst tot stand is gekomen, doet Opdrachtgever dat op eigen risico.
4.4    HP behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren.
4.5    HP is pas gehouden om aan - de voorbereiding van - haar verplichtingen uit de Overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat HP alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens van de Opdrachtgever heeft ontvangen.
4.6    Ook indien Opdrachtgever namens één of meerdere personen handelt, is hij/zij hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Artikel 5    Facturering en betaling

5.1    Na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht het in de Overeenkomst opgenomen bedrag voorafgaande aan de Activiteit te betalen. Het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan op het door HP aangegeven rekeningnummer en binnen de op de factuur te vermelden termijn.
5.2    Alle door HP in de Overeenkomst vermelde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders is aan-gegeven.
5.3    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de prijs niet inbegrepen:
-    de kosten van het vervoer van en naar de Locatie;
-    de kosten van een eventueel, door de Opdrachtgever zelf, af te sluiten verzekering;
-    eventuele meerkosten wegens extra afgenomen consumpties, materialen, een extra deel-nemer, et cetera.
5.4    Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn, is HP bevoegd de Activiteit geen door-gang te laten vinden en de Overeenkomst te ontbinden.
5.5    De door Opdrachtgever afgenomen consumpties, welke niet in de prijs zijn inbegrepen, dienen op de dag van de Activiteit te worden voldaan aan de betreffende Locatie.
5.6    Opdrachtgever is niet bevoegd een beroep op opschorting of verrekening te doen.
5.7    De Opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.
5.8    Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
5.9    Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,--. HP is slechts gehouden de ge-maakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde percentage en bedrag te boven gaan.
5.10    Betalingen van Opdrachtgever strekken altijd eerst in mindering op de aan HP verschuldigde incassokosten, rente en dan op de hoofdsom.

Artikel 6    Uitvoering van de Overeenkomst

6.1    HP is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.
6.2    Indien de Deelnemers niet of niet tijdig op de overeengekomen Locatie verschijnen, komt dit voor rekening en risico van de Deelnemers c.q. de Opdrachtgever.
6.3    De Deelnemers zijn verplicht instructies en aanwijzingen van HP danwel de door haar inge-schakelde Derden op te volgen. Dit geldt zowel vóór, tijdens als na de Activiteit.
6.4    De Deelnemers kunnen worden gevraagd te assisteren.
6.5    HP danwel de door haar ingeschakelde Derde is gerechtigd naar eigen inzicht Deelnemers te weigeren die een gevaar opleveren voor zichzelf, de andere Deelnemers of een correcte uit-voering van de Activiteit.
6.6    De Deelnemers dienen zichzelf er van te overtuigen dat zij voldoende fit zijn voor de deelna-me aan de Activiteit en daaromtrent zo nodig advies in te winnen bij een arts.

Artikel 7    Annulering door Opdrachtgever

7.1    Annulering dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. De Activiteit wordt slechts geacht te zijn geannuleerd, nadat dit door HP schriftelijk of per e-mail aan Opdrachtgever is bevestigd.
7.2    Bij annulering is Opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
-    meer dan 21 dagen voorafgaand aan de Activiteit: 0% van de in de Overeenkomst opge-nomen prijs;
-    tussen 14 en 21 dagen voorafgaand aan de Activiteit: 50% van de in de Overeenkomst opgenomen prijs;
-    tussen 7 en 14 dagen voorafgaand aan de Activiteit: 75% van de in de Overeenkomst op-genomen prijs;
-    minder dan 7 dagen voorafgaand aan de Activiteit: 100% van de in de Overeenkomst op-genomen prijs.
7.3    Eventuele vermeerdering van het aantal Deelnemers zal tijdig door Opdrachtgever aan HP worden doorgegeven. De daaruit voortvloeiende verhoging van de prijs, zal door Opdrachtge-ver voorafgaand aan de Activiteit aan HP worden voldaan. Mocht voorafgaande betaling niet (meer) mogelijk zijn, dan zal dit bedrag op de dag van de Activiteit contant aan HP worden voldaan. Vermindering van het aantal Deelnemers, leidt niet tot een vermindering van de in de       Overeenkomst opgenomen prijs.

Artikel 8    Annulering door HP

8.1    HP heeft het recht de Activiteit te annuleren indien de weersomstandigheden dit niet toelaten, dit uitsluitend ter beoordeling van HP en de in een gegeven geval door haar ingeschakelde Derde.
8.2    HP kan haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien sprake is van overmacht aan de zijde van HP. Van overmacht aan de zijde van HP is sprake, indien HP verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van overmacht van (personeel van) Derden, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (personeel van) Derden, de niet-beschikbaarheid van één of meer personeelsleden van HP, overheids-maatregelen, elektriciteitsstoringen, defecten aan machinerieën, storing van internet, compu-ternetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, beperkte werkbezetting, staking, oorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, epidemie, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbe-lemmeringen, gebrek aan materialen, grond- en hulpstoffen, algemene vervoersproblemen en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van HP ontstaan.
8.3    In de gevallen als bedoeld in artikel 8.1 en 8.2 vindt er geen schadevergoeding of restitutie van reeds betaalde gelden plaats. Indien mogelijk zal er in overleg met Opdrachtgever een nieuwe datum voor de Activiteit worden gepland.

Artikel 9     Ontbinding

9.1    Onverminderd het bepaalde in artikel 5.4 en 8.2, kan HP de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden - zonder tot enige schadevergoeding jegens Op-drachtgever gehouden te zijn en  onverminderd het recht van HP schadevergoeding van Op-drachtgever te vorderen - ingeval:
-    de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
-    de opdrachtgever voorlopige surséance van betaling aanvraagt;
-    een verzoek van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd;
-    de Opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschik-kingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;
-    de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeen-komst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.
9.2    In de gevallen genoemd in artikel 9.1 is het door de opdrachtgever aan HP verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.

Artikel 10    Aansprakelijkheid

10.1    Mocht HP aansprakelijk zijn voor eventueel door de Deelnemers geleden schade, dan
        is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
10.2    De deelnemers zijn gehouden zich te allen tijde te houden aan hen door HP en/of door haar ingeschakelde Derden gegeven instructies. Indien zij zich niet aan de instructies houden is HP nimmer aansprakelijk voor welke schade daaruit voortvloeiend ook.
10.3    Door deelname aan een Activiteit aanvaarden de Deelnemers het zelf te dragen risico op eventueel op te lopen lichamelijk of geestelijk letsel of voor schade aan of verlies van de aan de Deelnemer toekomende zaken. Terzake kan HP dan ook niet aansprakelijk worden gehou-den.
10.4    HP is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door of vanwege de door Derden beschikbaar gestelde faciliteiten en ingeschakelde personen.   
10.5    Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door HP te betalen bedrag terza-ke van schadevergoeding nooit hoger zal (kunnen) zijn dan in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van HP wordt uitgekeerd.
10.6    Mocht de aansprakelijkheidsverzekeraar van HP in een gegeven geval niet tot uitkering over-gaan, dan zal het door HP te betalen bedrag terzake van schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag dat de Opdrachtgever uit hoofde van de betreffende Opdracht waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan HP heeft betaald c.q. verschuldigd is. In alle gevallen blijft echter gelden dat HP nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en gevolg-schade waaronder maar niet uitsluitend begrepen gederfde inkomsten en schade door be-drijfsstagnatie.
10.7    In alle gevallen waarin HP een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken Derden eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken Derde bedongen.
10.8    Bovenstaande bepalingen gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van één of meer bestuurders van HP.   

Artikel 11    Verval vorderingsrechten

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten
van Opdrachtgever en/of de Deelnemers jegens HP uit hoofde van of samenhangend met een de
Opdracht - waartoe te rekenen vorderingen tot vergoeding van schade - in ieder geval één jaar na de
dag waarop de Activiteit waarmee de vordering verband houdt aan Opdrachtgever is geleverd tenzij
binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

Artikel 12    Klachten, geschillen en toepasselijk recht

12.1    Ingeval de Opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst door HP of een door haar ingeschakelde derde, dient de klacht terstond schriftelijk bij HP te worden in-gediend. Klachten die niet binnen 8 dagen worden ingediend, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.
12.2    Klachten geven geen recht op opschorting van de betaling.
12.3    Op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en de uitvoering daarvan door HP, is uitslui-tend Nederlands recht van toepassing.
12.4    Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zwol-le-Lelystad.